Algemene voorwaarden Stephanie Marketing & Communicatie

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking tussen mevrouw S. Hoefnagel-Paijmans h.o.d.n. ‘Stephanie Marketing & Communicatie, hierna te noemen: “”SMC”, en derden (“Wederpartij”) – waaronder opdrachtnemers, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SMC, voor de uitvoering waarvan door SMC derden dienen te worden betrokken. Indien tussen SMC en Koper de “Incoterms 2012” voorwaarden of de opvolger daarvan van toepassing zijn verklaard, hebben de onderhavige algemene voorwaarden aanvullende werking, voor zover daarvan in de Incoterms voorwaarden niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van SMC en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. SMC en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien SMC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SMC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van SMC kennen een geldigheidstermijn van 14 dagen. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. SMC kan ook na aanvaarding door de Wederpartij niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw, doch exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle werkzaamheden op basis van gewerkte uren maal tarief.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is SMC daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SMC anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht SMC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6. De Wederpartij is verplicht SMC te informeren over feiten en/of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst. De Wederpartij draagt er zorg voor dat SMC ongehinderde toegang krijgt tot alle on- en offline communicatiemiddelen die SMC nodig acht voor de uitvoering van haar werkzaamheden..

Artikel 3 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
1. De werking van deze voorwaarden van de SMC geldt voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij SMC derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. SMC dient daarbij een termijn van tenminste 4 weken te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Indien SMC gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan SMC ter beschikking heeft gesteld.
4. SMC heeft het recht aan haar opgedragen werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. SMC is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan SMC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. De Wederpartij dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van SMC behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Wederpartij SMC daarvan uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de werkzaamheden over te informeren.
8. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. SMC zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is SMC gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen SMC bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van SMC op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst te ontbinden. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan SMC een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens SMC in het kader van de overeenkomst en/of deze voorwaarden gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van SMC daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien SMC met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is SMC niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij SMC alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op SMC rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
13. Het annuleren van een geplaatste bestelling of opdracht door de Wederpartij is niet mogelijk, tenzij SMC schriftelijk anders bepaalt. Indien SMC instemt met annulering van de order door de Wederpartij dan is deze een schadevergoeding verschuldigd van 50% van hetgeen de Wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk anders zijn overeengekomen.
14. SMC is bevoegd om kosten die ontstaan doordat de Wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. SMC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst SMC ter kennis gekomen omstandigheden grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van SMC kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is SMC gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Voorts is SMC bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SMC kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SMC op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien SMC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien SMC tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is SMC gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is SMC gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SMC, zal SMC in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SMC extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij SMC anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het SMC vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van SMC op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht
1. SMC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SMC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SMC niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Storingen bij aanbieders van telecommunicatiediensten, en werkstakingen in het bedrijf van SMC of van derden daaronder begrepen. SMC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat SMC zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. SMC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel SMC ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SMC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling geschiedt te allen tijde netto contant of netto giraal vóór aflevering van de bestelde zaken en/of vóór uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders door SMC aangegeven..
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1.5% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. SMC heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. SMC kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. SMC kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan SMC verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien SMC echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
8. SMC is steeds gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst en gedurende de uitvoering van de overeenkomst een voorschot te verlangen. SMC is bevoegd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten totdat de Wederpartij het voorschot heeft voldaan. Het voorschot wordt verrekend met de slotfactuur van SMC.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom
1. Alle door SMC in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van SMC totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met SMC gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. De Wederpartij zal zich in dat kader niet beroepen op natrekking van aan SMC toebehorende zaken door een aan de Wederpartij toebehorende zaak.
3. Door SMC geleverde zaken, die ingevolge lid 1. Onder het eigendomsvoorbehoud vallen, kunnen en mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn onoverdraagbaar in de zin van art. 3:83 BW.
4. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van SMC veilig te stellen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om SMC daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
6. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan SMC ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is SMC gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich door aanvaarding van deze algemene voorwaarden jegens SMC bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
7. Voor het geval SMC zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan SMC en door SMC aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van SMC zich bevinden en die zaken terug te nemen.
8. De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, berusten uitsluitend bij SMC respectievelijk komen alleen SMC toe. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. Het is de Wederpartij verder verboden werk van SMC, waaronder mede begrepen (grafische) ontwerpen, teksten, adviezen, rapporten, werkwijzen, software en overige programmatuur, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SMC.
9. Sluiten SMC en de Wederpartij een voorovereenkomst op grond waarvan SMC zich verplicht al dan niet middels een presentatie aan te geven hoe zij de opdracht zal gaan invullen en/of vormgeven en besluit de Wederpartij vervolgens om de opdracht niet aan SMC te gunnen, dan is Wederpartij niet bevoegd om het tot dan verrichte werk te gebruiken en/of openbaar te maken.
10. De Wederpartij krijgt, tenzij anders bepaald in deze voorwaarden, ten aanzien van door SMC ten behoeve van de Wederpartij ontwikkelde:
a. (grafische) ontwerpen;
b. door STC vervaardigde afbeeldingen;
b. teksten;
een licentie onder de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij aan al haar (betalings)verplichtingen jegens SMC voldoet.
11. De Wederpartij geeft aan SMC toestemming om, voor eigen publiciteit, na realisatie van het project foto’s, dia’s, bewegende beelden etc. te maken en deze ook te publiceren alsmede haar werk en/of onderdelen daaruit voor dit doel te benutten.
12. De Wederpartij geeft SMC toestemming om na ondertekening van de offerte/aanbieding informatie te plaatsen over het project middels haar website, sociale media e.d., indien en voor zover de inhoud zich daarvoor leent, een en ander ter beoordeling aan SMC.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, vervaltermijn

1. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van SMC, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan volgens goed gebruik in de parket- of vloerbranche. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar SMC geen invloed op kan uitoefenen, zoals weersomstandigheden, vochtigheidsgraad in de woning.
2. De Wederpartij is gehouden de verrichtte prestatie te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen door de Wederpartij op het ontvangstbewijs te worden aangetekend. Indien bij aflevering geen gelegen¬heid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de Wederpartij op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, en ten laatste binnen zes maanden na levering, schriftelijk aan SMC te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat SMC in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient SMC in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen enkel recht meer toe.
4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal SMC de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van SMC, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan SMC te retourneren en de eigendom daarover aan SMC te verschaffen, tenzij SMC anders aangeeft.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van SMC daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
6. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en reiskosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
7. In afwijking van de geldende wettelijke termijnen, bedraagt de vervaltermijn van alle (garantie) aanspraken, vorderingen en verweren van de Wederpartij jegens SMC en de door SMC bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, zes maanden na schriftelijke melding van een gebrek

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien SMC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. SMC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SMC is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens danwel gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld.
3. Indien SMC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SMC beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de werkzaamheden, die in de zes maanden voor het schadetoebrengende feit zijn verricht.
4. De aansprakelijkheid van SMC is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
5. SMC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SMC aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SMC toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. SMC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SMC of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 11 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart SMC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SMC toerekenbaar is.
2. Indien SMC uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden SMC zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SMC, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SMC en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SMC partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van SMC is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft SMC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.